අපගේ මාර්ගගත වෙළඳසැලට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

ඕල්ටනේටර් -0120488291

කෙටි විස්තරය:

* 3440, 3741, 3744, 4103, 4389, 6033GB3010, 6033GB3023, 6033GB3047, 6033GB3055, 6033GB3083, 3255439, 3283780, 894300, 986041090, 986047870, 1244492, 1267235, 1274480, 41951 V836659786, 943357261, F063075, 1177464, 11209422, AAN3112, AELD077, 10018258, LRA00973, LRA02504, LRA2504, LRA973, LRB00138, LRB138, 72735586, MG587, 51261017214, 51261017215, 51542402, 715424002, 71542402, 71548102, 81543102, 91540602, 91540620, 91540702, 91541502, 91549902, 9154990280, 95407002, 101542002, 101548202, 101548902, 10154890280, 101549202, 10154920280, 10548902, 3661502350, A0091549902, A009154990280, A0101548902, A010154890280, A0101549202, A010154920280, A010548902, 2871C201, 2940780, 43 6589, 510372, 9AR3927G, 20402404


නිෂ්පාදන විස්තර

OEM කේතය

අදාළ වාහන

සේවාව

නිෂ්පාදන ටැග්

0120488291 ඇම්පියර් (ඒ) 100
භ්‍රමණය සීඩබ්ලිව්
පුල්ලි වර්ගය සවි කර නැත
පුල්ලි වර්ගය ස්ථාවර
පුල්ලි කට්ට 2
ප්ලග් කේතය 243

 • කලින්:
 • ඊළඟ:

 • බොෂ් 120469001
  බොෂ් 120469019
  බොෂ් 120469039
  බොෂ් 120469101
  බොෂ් 120469103
  බොෂ් 120469509
  බොෂ් 120469686
  බොෂ් 120469982
  බොෂ් 120488256
  බොෂ් 120488277
  බොෂ් 120488278
  බොෂ් 120488282
  බොෂ් 120488291
  බොෂ් 120489231
  බොෂ් 120489282
  බොෂ් 120489316
  බොෂ් 986033510
  බොෂ් 986034270
  බොෂ් 986034400
  බොෂ් 986037410
  බොෂ් 986037440
  බොෂ් 986041030
  බොෂ් 986043890
  බොෂ් 3351
  බොෂ් 3427
  බොෂ් 3440
  බොෂ් 3741
  බොෂ් 3744
  බොෂ් 4103
  බොෂ් 4389
  බොෂ් 6033GB3010
  බොෂ් 6033GB3023
  බොෂ් 6033GB3047
  බොෂ් 6033GB3055
  බොෂ් 6033GB3083
  කමින්ස් 3255439
  කමින්ස් 3283780
  ඩී.ඒ.එෆ් 894300
  ඩී.ඒ.එෆ් 986041090
  ඩී.ඒ.එෆ් 986047870
  ඩී.ඒ.එෆ් 1244492
  ඩී.ඒ.එෆ් 1267235
  ඩී.ඒ.එෆ් 1274480
  ඩී.ඒ.එෆ් 1350515
  ඩී.ඒ.එෆ් 1357591
  ඩී.ඒ.එෆ් 297297
  ඩී.ඒ.එෆ් 393746
  ඩී.ඒ.එෆ් 613097
  ඩී.ඒ.එෆ් 894300
  ෆෙන්ඩ් 1800111482
  ෆෙන්ඩ් V836659786
  ෆියට් / මාරෙලි 943357261
  ජෝන් ඩියර් F063075
  කේ.එච්.ඩී. 1177464
  ලෙට්රිකා (ඉස්ක්රා) 11209422
  ලෙට්රිකා (ඉස්ක්රා) AAN3112
  ලේලන්ඩ් AELD077
  ලිබර් 10018258
  ලූකස් LRA00973
  ලූකස් LRA02504
  ලූකස් LRA2504
  ලූකස් LRA973
  ලූකස් LRB00138
  ලූකස් LRB138
  මහේල් 72735586
  මහේල් එම්ජී 587
  මිනිසා 51261017214
  මිනිසා 51261017215
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් 51542402
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් 715424002
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් 71542402
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් 71548102
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් 81543102
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් 91540602
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් 91540620
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් 91540702
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් 91541502
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් 91549902
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් 9154990280
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් 95407002
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් 101542002
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් 101548202
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් 101548902
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් 10154890280
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් 101549202
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් 10154920280
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් 10548902
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් 3661502350
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් A0091549902
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් A009154990280
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් A0101548902
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් A010154890280
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් A0101549202
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් A010154920280
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් A010548902
  පර්කින්ස් 2871 සී 201
  වැලියෝ 2940780
  වැලියෝ 436589
  වැලියෝ 510372
  වැලියෝ 9AR3927G
  වොල්වෝ 20402404
  සාදන්න ආකෘතිය වර්ගය අවුරුදු තොරතුරු
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1831 -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1831 ඒ.කේ. 1997 - 2002 11946 සීසී, 313 එච්පී
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1831 කේ 1997 - 2002 11946 සීසී, 313 එච්පී
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1831 එස් -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1832 -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1832 ඒ.කේ. 2003 - 11946 සීසී, 320 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1832 කේ 2003 - 11946 සීසී, 320 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1835 -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1835 ඒ.කේ. 1997 - 2002 11946 සීසී, 354 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1835 කේ 1997 - 2002 11946 සීසී, 354 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1835 එස් -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1836 -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1836 ඒ 2002 - 11946 සීසී, 360 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1836 ඒ.කේ. 2003 - 11946 සීසී, 360 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1836 කේ 2003 - 11946 සීසී, 360 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1836 එල්.එස් -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1840 -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1840 ඒ.කේ. 1997 - 2002 11946 සීසී, 394 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1840 කේ 1997 - 2002 11946 සීසී, 394 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1840 එස් -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1841 -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1841 කේ 2003 - 11946 සීසී, 408 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1841 එල්.එස් -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1843 -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1843 ඒ.කේ. 1997 - 2002 11946 සීසී, 428 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1843 කේ 1997 - 2002 11946 සීසී, 428 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ඇක්සෝර් 2635 බී 2005 - 11967 සීසී, 354 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ඇක්සෝර් 3028 බී 2011 - 6374 සීසී, 279 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ඇක්සෝර් 3028 කේ 2011 - 6374 සීසී, 279 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ඇක්සෝර් 3228 සී 2002 - 2004 6374 සීසී, 279 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ඇක්සෝර් 3335 2004 - 11967 සීසී, 354 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ඇක්සෝර් 3335 බී 2004 - 2005 11967 සීසී, 354 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ඇක්සෝර් 3340 -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ඇක්සෝර් 3340 බී 2004 - 2005 11967 සීසී, 401 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ඇක්සෝර් 3340 කේ -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ඇක්සෝර් 3343 2004 - 11967 සීසී, 428 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ඇක්සෝර් 3343 බී 2004 - 11967 සීසී, 428 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ඇක්සෝර් 4135 බී 2005 - 11967 සීසී, 354 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ඇක්සෝර් 4135 කේ 2009 - 11967 සීසී, 354 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ඇක්සෝර් 4140 කේ 2009 - 11967 සීසී, 401 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ඇක්සෝර් 4143 කේ 2009 - 11967 සීසී, 428 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් CITARO සිටාරෝ -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් CITARO සිටාරෝ ජී -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් CITARO සිටාරෝ ජී 1998 - 6374 සීසී, 252 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් CITARO සිටාරෝ ජී 1999 - 6374 සීසී, 279 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් CITARO සිටාරෝ එන් -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් CITARO සිටාරෝ එන් 1998 - 6374 සීසී, 231 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් CITARO සිටාරෝ එන් 1998 - 11967 සීසී, 252 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් CITARO සිටාරෝ එන් 1998 - 6374 සීසී, 279 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් CITARO සිටාරෝ එන් 1999 - 6374 සීසී, 245 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් CITARO සිටාරෝ එන් 1999 - 6374 සීසී, 279 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් CITO 130 kW 1999 - 4249 සීසී, 177 එච්.පී.
  ERCEDES-BENZ UNIMOG යූ 5000 යි 2002 - 4801 සීසී, 218 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 5000 යි 2002 - 6374 සීසී, 231 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 5000 යි 2012 - 4801 සීසී, 218 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් VARIO 613 ඩී -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් VARIO 615 ඩී -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් VARIO 810 ඩීටී (670.398) 1996 - 4250 සීසී, 4 සයිල්, 102 එච්පී
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් VARIO 813 ඩී -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් VARIO 813 ඩී.ඒ. -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් VARIO 814 ඩීටී (670.398) 1996 - 4250 සීසී, 4 සයිල්, 136 එච්පී
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් VARIO 815 ඩී -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් VARIO 815 ඩී.ඒ. -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් VARIO 816 ඩීටී (670.398) 1996 - 4250 සීසී, 4 සයිල්, 152 එච්පී
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 1150 එල් 1988 - 5675 සීසී, 125 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 300 2000 - 4249 සීසී, 150 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 300 2000 - 4249 සීසී, 177 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 3000 2002 - 4249 සීසී, 150 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 3000 2002 - 4249 සීසී, 177 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 400 2000 - 4249 සීසී, 177 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 400 2000 - 6374 සීසී, 231 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 4000 2002 - 4249 සීසී, 150 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 4000 2002 - 4249 සීසී, 177 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 4000 2002 - 4801 සීසී, 218 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 500 -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 5000 යි 2002 - 4801 සීසී, 218 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 5000 යි 2002 - 6374 සීසී, 231 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 5000 යි 2012 - 4801 සීසී, 218 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ට්‍රැවෙගෝ ඕ 580-16 ආර්.එච්.ඩී. 1999 - 15928 සීසී, 435 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ට්‍රැවෙගෝ ඕ 580-16 ආර්.එච්.ඩී. 1999 - 15928 සීසී, 476 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ට්‍රැවෙගෝ ඕ 580-17 ආර්.එච්.ඩී. 1999 - 11967 සීසී, 354 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ට්‍රැවෙගෝ ඕ 580-17 ආර්.එච්.ඩී. 1999 - 15928 සීසී, 435 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ට්‍රැවෙගෝ ඕ 580-17 ආර්.එච්.ඩී. 1999 - 15928 සීසී, 476 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ට්‍රැවෙගෝ ඕ 580-17 එස්එච්ඩී 1999 - 15928 සීසී, 435 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ට්‍රැවෙගෝ ඕ 580-17 එස්එච්ඩී 1999 - 15928 සීසී, 476 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 1150 එල් 1988 - 5675 සීසී, 125 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 300 2000 - 4249 සීසී, 150 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 300 2000 - 4249 සීසී, 177 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 3000 2002 - 4249 සීසී, 150 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 3000 2002 - 4249 සීසී, 177 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 400 2000 - 4249 සීසී, 177 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 400 2000 - 6374 සීසී, 231 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 4000 2002 - 4249 සීසී, 150 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 4000 2002 - 4249 සීසී, 177 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් UNIMOG යූ 4000 2002 - 4801 සීසී, 218 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ZETROS 1833 ඒ 2008 - 7201 සීසී, 326 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ZETROS 2733 ඒ 2008 - 7201 සීසී, 326 එච්.පී.

  නයිටෙල් ක්වාලිටි වෝර්ටි:

  අපගේ සියලුම නිෂ්පාදන වසරක වගකීම් සේවාවක් සපයයි. මිලදී ගත් දිනයේ සිටම නිෂ්පාදනයේ කිසියම් ගුණාත්මක ගැටළුවක් ඇත්නම්, අපගේ තත්ත්ව පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තහවුරු කිරීමෙන් පසුව, අපි නොමිලේ නව නිෂ්පාදන නොමිලේ ලබා දෙන්නෙමු.

   නයිටෙල් ආයතනික ඉලක්කය:

  ගනුදෙනුකරුවන්ගේ තෘප්තිය අපගේ ඉලක්කය වන අතර වෙළඳපල ඒකාබද්ධව සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ දිගුකාලීන ස්ථාවර සහයෝගීතා සබඳතා ඇති කර ගැනීමට අවංකවම බලාපොරොත්තු වෙමු. හෙට දිනයේ දීප්තිමත් ගොඩනැගීම! අපගේ සමාගම “සාධාරණ මිල ගණන්, කාර්යක්ෂම නිෂ්පාදන කාලය සහ අලෙවියෙන් පසු හොඳ සේවාවක්” අපගේ මූලධර්මය ලෙස සලකයි. අන්‍යෝන්‍ය සංවර්ධනය සහ ප්‍රතිලාභ සඳහා වැඩි ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. අනාගත ගැනුම්කරුවන් අප හා සම්බන්ධ වීමට අපි සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
  සැපයුම්කරුවන් සහ සේවාදායකයින් අතර බොහෝ ගැටලු ඇති වන්නේ දුර්වල සන්නිවේදනය හේතුවෙනි. සංස්කෘතික වශයෙන්, සැපයුම්කරුවන්ට තමන්ට නොතේරෙන දේවල් ප්‍රශ්න කිරීමට මැලිකමක් දැක්විය හැකිය. ඔබට අවශ්‍ය දේ ඔබ අපේක්ෂා කරන මට්ටමට, ඔබට අවශ්‍ය විටදී ලබා ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා අපි එම බාධක බිඳ දමමු. වේගයෙන් බෙදා හැරීමේ කාලය සහ ඔබට අවශ්‍ය නිෂ්පාදනය අපගේ නිර්ණායකය. 

   

  ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න